ขอมั่วหน่อยนะ

posted on 24 Jan 2008 18:09 by kanomthaiclub

พอดีว่า....เอ่อ

 

มันมะรุจาอัพอารายดีอ่ะ

 

จริงๆๆแล้ว

 

มันก้อมะได้

 

เกี่ยวอารายกับงานนี้หรอก

 

ก้อแค่อยากอัพเฉยๆๆ

 

ก้อแค่อยากเอามาแบ่งปันกัน

 

ก้อแค่อยากเอามาลงเฉยๆๆน่ะ

 

ความสุข

 

ความพอใจ

 

..............................................

 

อ ย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ ส ง ส า ร

 


เ ข า รู้ ค ง ท ร ม า น ใ จ


 

อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า ล อ ง ๆ ค บ ไ ป


 

แ ต่ เ ธ อ จ ง เ ชื่ อ ใ จ ใ น ตั ว เ ข า


 

อ ย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ เ พื่ อ น ว่ า ดี


 

เ พ ร า ะ ค น ค น นี้ อ า จ ไ ม่ ไ ด้ รั ก เ ร า


 

แ ต่ รั ก เ พ ร า ะ เ ธ อ รั ก เ ข า


 

แ ล ะ มั่ น ใ จ จ ะ ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น


 

อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า พ อ ค บ ไ ด้


 

ถ้ า เ ข า ไ ม่ ใ ช่ ค น ที่ เ ธ อ ฝั น


 

อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง แ ค่ ฆ่ า เ ว ล า ไ ป วั น ๆ


 

เ พ ร า ะ เ ธ อ กำ ลั ง ฆ่ า ค น ค น นั้ น ใ ห้ ค่ อ ย ๆ ต า ย


 

อ ย่ า รั ก ถ้ า หั ว ใ จ เ ธ อ กำ ลั ง ก ล้ำ ก ลื น


 

เ พ ร า ะ เ ธ อ ค ง ไ ม่ อ า จ ฝื น


 

ให้ ค ว า ม รั ก มี ค ว า ม สุ ข ไ ด้


 

อ ย่ า รั ก ค น ที่ ผ่ า น เ ข้ า ม า แ ล้ ว ผ่ า น ไ ป


 

แ ต่ จ ง รั ก ค น ที่ เ ธ อ ห ยุ ด เ ข า ไ ว้ ด้ ว ย รั ก

 


อ ย่ า รั ก แ ล ะ รี บ จ ะ ผู ก พั น


 

ถ้ า ค น ๆ นั้ น เ ธ อ พึ่ ง รู้ จั ก


 

อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ จ . . . ใ ห้ รั ก ใ ค ร ง่ า ย ๆ นั ก


 

จ ง ดู ใ จ กั น สั ก พั ก ก่ อ น จ ะ เ ชื่ อ ใ จ


 

อ ย่ า รั ก . . . ใ ค ร ห ล า ย ๆ ค น


 

เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ท น เ ป็ น ร อ ง ไ ด้

 


แ ต่ รั ก ค น ที่ เ ธ อ พ ร้ อ ม จ ะ ใ ห้ เ ข า ทั้ ง หั ว ใ จ

 


 

แ ล ะ พ ร้ อ ม จ ะ เ คี ย ง ข้ า ง กั น ไ ป

 

 

เข้าใจป่ะ!

 

 

 

 

edit @ 24 Jan 2008 18:23:50 by kanomthaiclub

Comment

Comment:

Tweet

ช๊อบชอบ

#8 By ปอสะดุ้ง (203.144.220.243) on 2009-06-14 14:51

ชอบจัง

#7 By ตุ๊กซี่ (203.144.220.243) on 2009-06-14 14:51

ดีเนอะsad smile

#6 By เอ๋อ (203.144.220.243) on 2009-06-14 14:50

ฮุฮุ อยากกินขนมอ่ะ

ทำให้กินมั่งจินะนะ
.
.
.
.
.
.
ได้ดูวิธีทำขนม แถมมีอะไรมาให้อ่านก้อเพลินดี

ชอบนะcry cry cry

#5 By AMNK on 2008-02-17 14:38

เห็นแล้วอร่อยหิวอ่ะน่ะ แจ่มว่ะ ก 7

#4 By pgaknv99 on 2008-02-07 19:42

ชอบอ่ะ น่ารักดี ขนมน่ากิน ๆ

#3 By กลุ่ม 2 (58.147.56.114) on 2008-02-05 21:55

บล๊อคน่ารักดีอ่ะ สีสันสวยงาม ชอบ ๆ
cry

#2 By กลุ่ม 6 (58.147.56.114) on 2008-02-05 21:40

บล๊อคน่ารักดีอ่ะ สีสันสวยงาม ชอบ ๆ
cry

#1 By กลุ่ม 6 (58.147.56.114) on 2008-02-05 21:39